Ta strona wykorzystuje cookies do lepszego działania serwisu. Przeglądając nasz serwis zgadzasz się na ich stosowanie. Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki ...dowiedz się więcej

Akceptuję

język/languageemailhome
Pb-free - RoHS


DOWNLOAD

pdf  warunki_serwisu_detal.pdf
  61.8 kB

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG NAPRAWY W SERWISIE EVR – SYSTEMS

pdf  reklamacja.pdf
  37.7 kB

Formularz reklamacji

pdf  zapakowanie.pdf
  137.5 kB

procedura zapakowania produktu

pdf  warunki_reklamacji.pdf
  39.3 kB

WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI USŁUG SERWISU EVR - SYSTEMSRegulamin

         REGULAMIN KORZYSTANIA
    Z USŁUG SERWISU EVR-SYSTEMS

                             § 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z usług serwisu EVR – SYSTEMS zwany dalej „Regulaminem” stosuje się przy zawieraniu umów naprawy, zawieranych przez EVR – SYSTEMS z Klientem.
 2. Przedmiotem Regulaminu  jest uregulowanie podstawowych zasad i warunków zawierania umów pomiędzy                        EVR - SYSTEMS a Klientem, na mocy których EVR - SYSTEMS będzie wykonywać usługi naprawy sprzętu elektronicznego.
 3. Miejscem świadczenia usług serwisu EVR – SYSTEMS jest ul. Kwidzyńska 5 we Wrocławiu.

                                       § 2 Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

„EVR - SYSTEMS" lub „EVR” – firmę EVR – SYSTEMS z siedzibą we Wrocławiu ul. Małachowskiego 20, wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 118934.

telefony kontaktowe do serwisu EVR : 667 111 151 lub 667 111 261

„Sprzęt" – urządzenia powierzone EVR - SYSTEMS do naprawy

„Klient” - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Zapytania i zamówienia relizacji usług można składać 24h ( dwadzieścia cztery godziny na dobę ) , przez 7 ( siedem ) dni w tygodniu.

                              § 3 Ceny, warunki płatności

 1. O ile strony nie postanowią inaczej obowiązują ceny i warunki cennika aktualnego w chwili zawierania umowy.
 2. W razie przekroczenia terminu zapłaty lub w razie zwłoki w zapłacie          EVR - SYSTEMS może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Klient popada w zwłokę najpóźniej po upływie 14 dni od daty wymagalności faktury. W takim przypadku EVR - SYSTEMS może zlecić windykację zaległej płatności firmie windykacyjnej.

                                       § 4 Dostawa

 1. Potwierdzeniem dostawy jest dokument dostawy (faktura, dokument wydania magazynowego lub dokument przekazania) podpisany przez Klienta lub jego prawomocnego przedstawiciela.
 2. Klient jest zobowiązany sprawdzić zgodność asortymentu dostarczonych  przy odbiorze.
 3. Podpisanie przez przedstawiciela Klienta dokumentu dostawy bez zastrzeżeń poczytuje się za pokwitowanie dostarczonych Produktów lub Sprzętu w ilości zgodnej z Zamówieniem.
 4. Ryzyko związane z ubytkami lub uszkodzeniami Produktów lub Sprzętu przechodzi na Klienta w momencie przekazania ich Klientowi (w przypadku, gdy towary są dostarczane przez EVR - SYSTEMS lub odbierane przez Klienta od EVR - SYSTEMS) lub w momencie przekazania towarów przewoźnikowi lub kurierowi (w przypadku, gdy Produkty lub Sprzęt są dostarczane przez zewnętrzne firmy przewozowe).
 5. EVR - SYSTEMS zachowa prawo własności Produktów do momentu dokonania pełnej płatności przez Klienta.

                                     § 5 Reklamacje

 1. Wady jakościowe Sprzętu lub Produktu należy reklamować przy ich odbiorze, przez Klienta.
 2. Szczegółowe warunki obsługi reklamacji zawarte są  w Warunkach obsługi reklamacji usług serwisu EVR.
 3. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu lub Produktu nastąpiło w czasie transportu stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 4. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu lub Produktu nastąpiło w czasie transportu  wyłącznie z przyczyny niewłaściwego opakowania odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi wysyłający.
 5. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną EVR - SYSTEMS zawiadomi o tym Klienta na piśmie, pocztą elektroniczą lub telefonicznie wraz z podaniem przyczyn, dla których odmówiono uwzględnienia reklamacji oraz odeśle reklamowany Sprzęt lub Produkt do Klienta na koszt odbiorcy.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną EVR - SYSTEMS niezwłocznie dokona usunięcia usterki lub zwróci wartość usługi naprawy lub Produktu.
 7. Serwis  EVR - SYSTEMS decyduje każdorazowo o sposobie załatwienia reklamacji.
 8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

 9. Klientowi, będącemu konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy.Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.Sprzedający dokona niezwłocznie zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 

 • Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.

 •  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

10. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art.558 § Kodeksu Cywilnego)  - w  przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,

                                   § 6 Gwarancja

 1. EVR - SYSTEMS udziela gwarancji na oferowane usługi.
 2. Warunki udzielenia gwarancji na usługi naprawy zawarte są  w Szczegółowych warunkach korzystania z usług naprawy w serwisie EVR - SYSTEMS.

                              § 7 Zawieranie umów

 1. Wyrażenie zgody na wykonanie usługi serwisu EVR - SYSTEMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków zawartych               w Regulaminie korzystania z usług serwisu EVR – SYSTEMS oraz Szczegółowych warunkach korzystania z usług naprawy w serwisie EVR – SYSTEMS.
 2. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) osoba korzystająca z usług firmy EVR – SYSTEMS wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz do obsługi naprawy przez EVR - SYSTEMS, jednocześnie wyraża zgodę, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych oraz dotyczących obsługi sprzętu zgłoszonego lub oddanego do naprawy w EVR - SYSTEMS.     

                         § 8 Odpowiedzialność stron

 1. Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, EVR - SYSTEMS nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami lub usługami z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności określonej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie może być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem - Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i zastosowanie tegoż prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

                              § 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem korzystania z usług serwisu EVR - SYSTEMS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyjątkiem postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji, których działanie zostało wyłączone.
 2. Wszelkie spory lub rozbieżności strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu i skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę EVR - SYSTEMS.

 

 

przyjęto do stosowania dnia 1 kwietnia 2013 r.

 Zarząd EVR-SYSTEMS

  HANDCRAFTED by EGO and RafiRAFA  
EVR Systems
RMA application

e-mail:
hasło:

* naprawiasz w EVR :) *

darmowe przesyłki zwrotne
teraz - transport zwrotny gratis*
zapoznaj się z naszą promocją