Ta strona wykorzystuje cookies do lepszego działania serwisu. Przeglądając nasz serwis zgadzasz się na ich stosowanie. Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki ...dowiedz się więcej

Akceptuję

język/languageemailhome
Pb-free - RoHS
WARUNKI OBSŁUGI REKLAMACJI USŁUG SERWISU EVR - SYSTEMS

 

Postępowanie reklamacyjne

1 . W przypadku wady w wykonanej usłudze, co do której EVR – SYSTEMS ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji, klient zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w EVR - SYSTEMS

2 . Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:

2.1 dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura Obsługi Klienta EVR - SYSTEMS i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez nadanie numeru zlecenia na który należy powołać się w momencie dostarczenia reklamowanego Sprzętu lub Produktu.

2.2 dostarczenie reklamowanego Sprzętu lub Produktu wraz dokumentem potwierdzającym zakup usługi tj. oryginałem paragonu lub kopii faktury VAT, do miejsca wskazanego w treści autoryzacji wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego. Nr zlecenia powinien być umieszczony na zewnątrz opakowania, w sposób umożliwiający identyfikację bez uszkodzenia opakowania.

3. Sposób dostarczania zgłoszenia reklamacyjnego:

  • Poczta polska – listem poleconym
  • Droga internetowa na adres e-mail reklamacja@evr.com.pl
  • Za pośrednictwem firmy przewozowej lub kurierskiej
  • Osobiście w biurze obsługi klienta serwisu EVR – SYSTEMS

 

4 . Sposób dostarczenia reklamowanego Sprzętu lub Produktu

  • Osobiście - w Biurze Obsługi Klienta serwisu EVR – SYSTEMS
  • Za pośrednictwem firmy przewozowej lub kurierskiej

5. Klient dostarcza reklamowany Sprzęt lub Produkt do miejsca wskazanego w treści autoryzacji na własny koszt i ryzyko.

6. Zgłaszany do reklamacji Sprzęt lub Produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.

Realizacja obsługi reklamacji

7.  EVR – SYSTEMS zobowiązuje się obsłużyć reklamację w możliwie najszybszym terminie.

8. Rozpatrzenie zasadności roszczenia reklamacyjnego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14dni.

9. Realizacja procedury obsługi reklamacji rozpoczyna się w momencie otrzymania Sprzętu lub Produktu oraz dokumentów z pkt 2.2 wraz z wyszczególnionym przez Biuro Obsługi Klienta firmy EVR-SYSTEMS, dodatkowym osprzętem niezbędnym do właściwej diagnostyki reklamowanej usterki. Informacja taka przekazana będzie w momencie nadawania nr zgłoszenia przez Biuro Obsługi Klienta firmy EVR-SYSTEMS.

10. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, EVR - SYSTEMS może:

  • dokonać naprawy wadliwego Sprzętu lub Produktu,
  • dokonać zwrotu zapłaconej wartości usługi naprawy lub Produktu

11. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje EVR – SYSTEMS

12. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od daty załatwienia reklamacji Klient nie odbierze Sprzętu lub Produktu, może zostać wezwany do odbioru listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji. Po otrzymaniu wezwania Klient ma obowiązek bezzwłocznie Sprzęt lub Produkt odebrać. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do odbioru Produktu lub Sprzętu , EVR - SYSTEMS dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.

Koszty reklamacji ponoszone przez Klienta

13 . W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, EVR - SYSTEMS ma prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z jej załatwieniem, a w szczególności kosztami zryczałtowanej opłaty w kwocie 50,- zł tytułem pokrycia kosztów ogólnych związanych z weryfikacją zgłoszenia reklamacji.
14. Klient ponosi koszt wymienionych w czasie postępowania reklamacyjnego części, elementów, podzespołów, które uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, a których wymiana była konieczna dla sprawnego funkcjonowania urządzenia lub dokonania weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.

 

przyjęto do stosowania dnia 2 listopada 2010r.

Zarząd EVR-SYSTEMSHANDCRAFTED by EGO and RafiRAFA  
EVR Systems
RMA application

e-mail:
hasło:

* naprawiasz w EVR :) *

darmowe przesyłki zwrotne
teraz - transport zwrotny gratis*
zapoznaj się z naszą promocją