język/languageemailhome
Fundusze Europejskie


DOWNLOAD

pdf  zapakowanie.pdf
  137.5 kB

procedura zapakowania produktuRegulamin

         REGULAMIN KORZYSTANIA
    Z USŁUG SERWISU EVR-SYSTEMS

                             § 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z usług serwisu EVR – SYSTEMS zwany dalej „Regulaminem usług serwisu EVR” stosuje się przy Umowach sprzedaży Produktów lub Umowach naprawy, zawieranych przez EVR – SYSTEMS        z Klientem.
 2. Przedmiotem Regulaminu usług serwisu EVR jest uregulowanie podstawowych zasad i warunków zawierania Umów pomiędzy                        EVR - SYSTEMS a Klientem, na mocy których EVR - SYSTEMS będzie sprzedawać produkty i usługi naprawy sprzętu elektronicznego.
 3. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności postanowień umów sprzedaży usług i produktów lub też innych porozumień zawartych pomiędzy stronami      z Regulaminem usług serwisu EVR, te pierwsze będą miały pierwszeństwo.
 4. Miejscem świadczenia usług serwisu EVR – SYSTEMS jest ul. Kwidzyńska 5 we Wrocławiu.

                                       § 2 Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszym Regulaminie usług serwisu EVR oznaczają:

„EVR - SYSTEMS" lub „EVR” – firmę EVR – SYSTEMS z siedzibą we Wrocławiu ul. Małachowskiego 20, wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 118934

„Sprzęt" – urządzenia powierzone EVR - SYSTEMS do naprawy

„Produkty” – części zamienne, podzespoły elektroniczne, komputery, materiały eksploatacyjne oferowane przez  EVR - SYSTEMS

„Klient” - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

                              § 3 Ceny, warunki płatności

 1. O ile strony nie postanowią inaczej obowiązują ceny i warunki cennika aktualnego w chwili zawierania umowy.
 2. W razie przekroczenia terminu zapłaty lub w razie zwłoki w zapłacie          EVR - SYSTEMS może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Klient popada w zwłokę najpóźniej po upływie 14 dni od daty wymagalności faktury. W takim przypadku EVR - SYSTEMS może zlecić windykację zaległej płatności firmie windykacyjnej.

                                       § 4 Dostawa

 1. Potwierdzeniem dostawy jest dokument dostawy (faktura, dokument wydania magazynowego lub dokument przekazania) podpisany przez przedstawiciela Klienta.
 2. Klient jest zobowiązany przy odbiorze sprawdzić zgodność asortymentu dostarczonych Produktów lub Sprzętu.
 3. Podpisanie przez przedstawiciela Klienta dokumentu dostawy bez zastrzeżeń poczytuje się za pokwitowanie dostarczonych Produktów lub Sprzętu w ilości zgodnej z Zamówieniem.
 4. Ryzyko związane z ubytkami lub uszkodzeniami Produktów lub Sprzętu przechodzi na Klienta w momencie przekazania ich Klientowi (w przypadku, gdy towary są dostarczane przez EVR - SYSTEMS lub odbierane przez Klienta od EVR - SYSTEMS) lub w momencie przekazania towarów przewoźnikowi lub kurierowi (w przypadku, gdy Produkty lub Sprzęt są dostarczane przez zewnętrzne firmy przewozowe).
 5. EVR - SYSTEMS zachowa prawo własności Produktów do momentu dokonania pełnej płatności przez Klienta.

                                     § 5 Reklamacje

 1. Wady jakościowe Sprzętu lub Produktu należy reklamować przy ich odbiorze, przez Klienta.
 2. Szczegółowe warunki obsługi reklamacji zawarte są zgłoszenia reklamacji usług serwisu firmy EVR – SYSTEMS
 3. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu lub Produktu nastąpiło w czasie transportu stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 4. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu lub Produktu nastąpiło w czasie transportu  wyłącznie z przyczyny niewłaściwego opakowania odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi wysyłający.
 5. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną EVR - SYSTEMS zawiadomi o tym Klienta na piśmie, pocztą elektroniczą lub telefonicznie wraz z podaniem przyczyn, dla których odmówiono uwzględnienia reklamacji oraz odeśle reklamowany Sprzęt lub Produkt do Klienta na koszt odbiorcy.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną EVR - SYSTEMS niezwłocznie dokona usunięcia usterki lub zwróci wartość usługi naprawy lub Produktu.
 7. Serwis  EVR - SYSTEMS decyduje każdorazowo o sposobie załatwienia reklamacji.

                                   § 6 Gwarancja

 1. EVR - SYSTEMS udziela gwarancji na oferowane usługi.
 2. Warunki udzielenia gwarancji na usługi naprawy zawarte są                              w Szczegółowych warunkach korzystania z usług naprawy w serwisie EVR - SYSTEMS.

                                § 7 Zawieranie umów

  1. Wyrażenie zgody na wykonanie usługi serwisu EVR - SYSTEMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków zawartych               w Regulaminie korzystania z usług serwisu EVR – SYSTEMS oraz Szczegółowych warunkach korzystania z usług naprawy w serwisie EVR – SYSTEMS.
  2. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) osoba korzystająca z usług firmy EVR – SYSTEMS wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz do obsługi naprawy przez EVR - SYSTEMS, jednocześnie wyraża zgodę, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych oraz dotyczących obsługi sprzętu zgłoszonego lub oddanego do naprawy w EVR - SYSTEMS.     

                           § 8 Odpowiedzialność stron

  1. Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, EVR - SYSTEMS nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami lub usługami z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności określonej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

                                § 9 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem korzystania z usług serwisu EVR - SYSTEMS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyjątkiem postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji, których działanie zostało wyłączone.
  2. Wszelkie spory lub rozbieżności strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu i skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę EVR - SYSTEMS.

   


   przyjęto do stosowania dnia 2 listopada 2010r.

    Zarząd EVR-SYSTEMS
  HANDCRAFTED by EGO  
  EVR Systems
  RMA application

  e-mail:
  hasło:

  * naprawiasz w evr *
  darmowe przesyłki zwrotne
  teraz - transport zwrotny gratis

  super ceny przesyłek dla zgłaszających naprawy