EVR: rozwój

projekty realizowane ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej

Nazwa i adres Wnioskodawcy:
EVR - Systems, Kwidzyńska 3, 51-415 Wrocław
Tytuł projektu:
Stworzenie innowacyjnej usługi odzyskiwania danych, na podstawie badań własnych firmy EVR-Systems.
Całkowita wartość projektu:
749 237,28 PLN
Kwota dofinansowania:
255 837,12 PLN
Cele projektu:

Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, poprzez dywersyfikację działalności firmy, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku lokalnym.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:
  • Zwiększenie dostępności do innowacyjnych usług i technologii.
  • Poprawa dostępności usług projektowych.
  • Rozwój działalności firmy opartej na doświadczeniu i wiedzy.
  • Wzrost konkurencyjności firmy.
  • Wzrost innowacyjności firmy.

Konieczny jest zakup odpowiednich środków, które pozwolą wdrożyć nowe usługi do profilu działalności. Powyższe cele Wnioskodawca zamierza zrealizować poprzez zakup odpowiednich środków trwałych koniecznych do wykonywania nowych usług. Wnioskodawca dąży do rozwoju firmy na rynku, stąd szczególnie ważne jest inwestowanie w nowe innowacyjne rozwiązania.

Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 | Rozwój produktów i usług w MŚP | Poddziałanie 1.5.1 | Rozwój produktów i usług w MŚP | konkurs horyzontalny Schemat 1.5 A | Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, gdyż w wyniku realizacji przedmiotowego projektu Wnioskodawca zwiększy swoją aktywność w obszarze wprowadzania innowacyjnych produktów do swojej oferty i na rynek krajowy.

Wnioskodawca wprowadzi nowy produkt co wpłynie na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Wnioskodawca uzyska lepsze warunki dla swojego rozwoju.

Planowane efekty:

Innowacyjne podejście do diagnostyki i możliwości odzyskania danych . Zmniejszy to czas i koszt odzyskania danych. Planowany projekt rozszerzy obecn± działalność o nowe rozwiązania technologiczne . Ugruntuje się pozycja firmy na rynku jako prekursora nowych rozwiązań. Wnioskodawca pozyska nowych klientów oraz zwiększy przychody firmy.

Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny logo Dolnego Śląska Unia Europejska - logo
© EVR-Systems, 2024.     Wymagania techniczne   |   Polityka prywatności  |   O cookies   |   Regulamin serwisu   |   Powrót na stronę główną